Licentiatseminarium

​Här kan du steg för steg läsa vad som gäller för dig som ska hålla ett licentiatseminarium.
Obs! Notera att lokala avvikelser i rutiner kan förekomma vid Chalmers institutioner.

Licentiatseminarium skall äga rum under terminstid under perioden 25 augusti - 21 december eller 9 januari -12 juni och under normal arbetstid. Om Du har särskilda skäl, kan institutionens prefekt medge att licentiatseminarium får ske utanför denna tidsperiod. Du måste då tillsammans med Din huvudhandledare anhålla om detta hos prefekten och ange vilka skäl som finns.

Licentiatseminarium skall, om inte särskilda skäl finns, ske på Chalmersområdet.

Anmälan om licentiatseminarium
Tillsammans med Din examinator skall Du senast en månad före planerat datum göra en skriftlig anmälan hos institutionens prefekt om att få hålla licentiatseminarium. Samtidigt skall Du föreslå tid och plats för seminariet.

Licentiatuppsatsen skall finnas tillgänglig på institutionen och på avdelning eller motsvarande under minst tre veckor innan seminariet hålls.

Licentiatuppsats
Licentiatuppsatsen skall vara av en sådan kvalitet att den, eventuellt efter omarbetning, kan ingå i en publikation av god internationell standard.

Published: må 12 dec 2016. Modified: må 21 maj 2018