Introduktion för nya doktorander

För att du som ny forskarstuderande snabbt ska lära känna din nya arbetsplats och komma in i forskarstudierna kommer du att få introduktion både från central nivå och från din institution. Även HR-specialisten vid din institution kommer ge dig information om hur din institution är organiserad, dina anställnings- och lönevillkor m m. Detta bör ske så snart som möjligt efter anställningen. Vid vissa institutioner sker introduktionen individuellt, vid andra gruppvis.

Central introduktionsdag
 Chalmers centrala Introduktionsdag för nyantagna doktorander är obligatorisk i forskarutbildningen. Introduktionsdagen genomförs två gånger per år, vår och höst och språket är engelska.
Då ges både allmän information om forskarstudier vid Chalmers och information om rättigheter och skyldigheter. På introduktionen får doktorander också veta vart de kan vända sig i frågor som rör jämställdhet och arbetsmiljö.

Här kan du anmäla dig till nästkommande tillfälle

Eftersom introduktionen utgör ett obligatoriskt moment i forskarutbildningen kommer närvarolistor att finnas på plats i lokalen. Kom ihåg att markera ditt namn i listan så att ditt deltagande blir registrerat.

Observera att introduktionen är på engelska.

Välkommen!

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 19 jan 2018