DisputationHär kan du steg för steg läsa vad som gäller för dig som ska disputera.
Obs! Notera att lokala avvikelser i rutiner kan förekomma vid Chalmers institutioner.

Avhandlingen skall läggas fram och försvaras vid offentlig disputation. Disputationen skall ske under perioden 25 augusti - 21 december eller 9 januari -12 juni och under normal arbetstid. Om du har särskilda skäl, kan institutionens prefekt/proprefekt medge att disputationen får ske på annan tid. Du måste då tillsammans med din handledare anhålla om detta hos prefekten/proprefekten och ange vilka skäl som finns.

Disputationen skall, om inte särskilda skäl finns, ske på Chalmersområdet.

Anmälan om disputation
För att möjliggöra en förhandsgranskning av avhandlingen skall du så tidigt som möjligt, senast fyra månader före disputationen, anmäla hos institutionens prefekt/proprefekt att du önskar disputera. Examinator skall samtidigt lämna förslag på fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnden inklusive en kort presentation av fakultetsopponenten och ev. externa ledamöter i betygsnämnden. Prefekten/proprefekten utser senare fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.

Kvalitetssäkring av avhandlingen genom förhandsgranskning, görs i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt 7.2.2, första stycket i Arbetsordning för forskarutbildning

Published: må 12 dec 2016. Modified: ti 16 jan 2018