Distribution av avhandling

Senast tre veckor före disputationen skall du distribuera din avhandling enligt följande distributionsschema (om särskilda skäl föreligger kan prefekten medge att denna tid förkortas).
 

Distributionsschema

 
Mottagare
Antal exemplar
Fakultetsopponenten
1
Ledamöterna i betygsnämnden
1 till var och en
Institutionsexpedition 1-101)
Huvudbiblioteket eller Chalmers lärandetorg
6 + 6 disputationstitelblad2)
Enheten för Antagning och Examen
13)
Institutioner utanför Chalmers 5-104)
Övriga intresserade
5)
Dessutom bör ett antal kompletta avhandlingar finnas tillgängliga vid disputationen.
1) Olika institutioner tillämpar olika regler. Berörd institutionsexpedition lämnar information om hur avhandling och abstract skall spridas.
2) Information hittar du på Chalmers biblioteks webbplats
3) Avhandlingen som ska vara påskriven av proprefekt eller prefekt skickas till Enheten för Antagning och Examen med internpost eller lämnas i Examensenhetens brevlåda i entrén vid Eklandagatan 86.
4) Institutioner vid andra högskolor med verksamhet inom avhandlingens ämnesområde. Distribution sker i samråd med examinator.
5) Enligt din egen bedömning.

Published: to 10 sep 2020.