Din anställning

Anställning som doktorand
Chalmers arbetar aktivt för att säkerställa lika villkor för sina doktorander. Chalmers har därför fattat beslut om att i görligaste mån anställa doktorander på doktorandtjänst. Undantag gäller för industridoktorander och doktorander anställda vid en högskola utan examinationsrätt i forskarutbildningen.

Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad anställning med de förmåner och det ansvar som följer med att vara anställd. En anställning innebär bland annat ersättningsberättigad semester, arbetsskadeförsäkring, föräldraledighet samt pensionsgrundande och A-kassegrundande inkomst (i den mån du i god tid anmält dig till A-kassan). Du har även rätt till sjuklön, läkemedelsersättning och tillgång till företagshälsovård.

Arbetstiden omfattar normalt heltid. Deltidstjänstgöring, utöver gällande lagstiftade tjänstledigheter, kan i undantagsfall tillåtas för den som kombinerar sina studier med en anställning utanför Chalmers om den är till fördel för studierna. Innan en sådan deltidstjänstgöring godkänns ska du och huvudhandledaren tillsammans ha enats om en plan för hur studierna ska genomföras.

Doktorandernas löner beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. I doktorandavtalet beskrivs de lönenivåer som används och hur lönen ökar under anställningstiden.

Industridoktorand
Cirka 15 % av Chalmers doktorander är så kallade industridoktorander. En industridoktorand är anställd vid ett företag (motsvarande) och genomgår forskarutbildning vid Chalmers på minst halvtid inom ramen för sin anställning. Doktoranden får normalt hela sin lön av företaget. Forskningsprojekt väljs i samråd med doktorandens företag. Som exempel kan experimentellt arbete ibland helt eller delvis utföras vid företaget. Industridoktorander följer den allmänna studieplanen för forskarskolan och ska alltså även läsa doktorandkurser och delta i undervisning. Som industridoktorand ska du ha en huvudhandledare vid Chalmers. En biträdande handledare ska alltid finnas vid företaget.

Annan högskola
Chalmers utbildar även doktorander från högskolor utan egen examinationsrätt inom forskarutbildningen. Som doktorand från annan högskola har du din anställning vid din hemmahögskola och antas till forskarutbildning vid en av Chalmers ämnesforskarskolor. Du följer den studieplan som gäller för din forskarskola. En erfaren forskare vid din högskola kan vara huvudhandledare. Minst en biträdande handledare ska finnas vid Chalmers.

Stipendiat
Chalmers vicerektor med ansvar för forskarutbildning kan, om synnerliga skäl finns, besluta att forskarstudier får finansieras med stipendium.

Relaterade länkar
Anställningsinformation från Chalmers HR-avdelning
Doktorandavtalet
Fackliga organisationer
Kollektivavtalet

Published: må 12 dec 2016. Modified: ti 26 feb 2019