ArkiveringOffentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Sedan länge har vi i Sverige en unik möjlighet att få insyn i myndigheternas verksamhet. Genom offentlighetsprincipen som regleras i Tryckfrihetsförordningen har vi rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Som stiftelsehögskola jämställs Chalmers med en myndighet i detta avseende. Detta innebär att merparten av våra handlingar, även de som tillhör forskningsverksamheten, är offentliga.

Ytterligare upplysningar
Dan Holfve, högskolearkivarie

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 02 jun 2017